دانلود با لینک مستقیم فایل(دوره زمان سنجی و ظرفیت سنجی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز)

عناوین مورد بررسی: بهره وری و نقش زمان سنجی در ارتقا، بهره وری بهره وری در صنعت نقش مدیریت در هماهنگ كردن منابع مؤسسه مقدمه ای به روش سنجی عملیات( Work Study) مراحل مطالعه و بهبود روش نحوه رسیدن به روشهای استاندارد عملیات روشهای تهیه نمودار فرآیند عمدوره زمان سنجی و ظرفیت سنجی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز||زِد تی40205003|ztk50402910|دوره زمان سنجی و ظرفیت سنجی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز
دوره زمان سنجی و ظرفیت سنجی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز

عناوین مورد بررسی:

بهره وری و نقش زمان سنجی در ارتقا، بهره وری

بهره وری در صنعت

نقش مدیریت در هماهنگ كردن منابع مؤسسه

مقدمه ای به روش سنجی عملیات( Work Study)

مراحل مطالعه و بهبود روش

نحوه رسیدن به روشهای استاندارد عملیات

روشهای تهیه نمودار فرآیند عملیات OPC

نحوه كد گذاری فرآیند عملیات در درخت محصول

تعریف كار سنجی یا زمان سنجی

اصول اولیه زمان سنجی با كرنومتر

نحوه استفاده از فرمهای مورد نیاز در زمان سنجی و محاسبات مربوطه

نحوه محاسبه ضریب عملكرد

نحوه محاسبه الونسها (ضرایب استراحت مجاز)

نحوه محاسبه زمان استاندارد

ذكر موارد عملی و كاربردی در صنایع مختلف

بررسی مثال عینی و كاربردی جهت مرور كلی مطالب تدریس شده

روشهای برآورد نیروی انسانی مورد نیاز خطوط تولید و پشتیبانی تولید