دانلود با لینک مستقیم فایل(پیشینه و مبانی نظری حسابداری منابع انسانی)

بصورت فایل ورد همراه با منابع 2-1- مقدمه. 13 2-2 انواع سرمایه سازمانی.. 14 2-2-1- سرمایه فیزیکی.. 16 2-2-2- سرمایه ساختاری.. 17 2-2-3- سرمایه انسانی.. 18 2-3- حسابداری منابع انسانی.. 20 2-3-1- تعریف حسابداری منابع انسانی.. 20 2-3-2- تاریخچه حسابداری پیشینه و مبانی نظری حسابداری منابع انسانی||زِد تی40206011|ztk50402910|پیشینه و مبانی نظری حسابداری منابع انسانی
پیشینه و مبانی نظری حسابداری منابع انسانی

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- مقدمه. 13

2-2 انواع سرمایه سازمانی.. 14

2-2-1- سرمایه فیزیکی.. 16

2-2-2- سرمایه ساختاری.. 17

2-2-3- سرمایه انسانی.. 18

2-3- حسابداری منابع انسانی.. 20

2-3-1‌- تعریف حسابداری منابع انسانی.. 20

2-3-‌2- تاریخچه حسابداری منابع انسانی.. 22

2-3-‌3‌- حسابداری منابع انسانی چیست؟. 28

2-3-‌4- اندازه گیری های غیر پولی منابع انسانی.. 29

2-3-5‌- روش های گزارشگری منابع انسانی.. 39

2-3-‌6- ‌مشكلات حسابداری دارایی های انسانی.. 40

2-3-7- اهداف حسابداری منابع انسانی.. 41

2-3-8 - روش های حسابداری اندازه گیری منابع انسانی.. 42

2-4- پیشینه تحقیق.. 46

2-4-1- تحقیقات خارجی.. 46

2-4-2- تحقیقات داخلی.. 49