دانلود با لینک مستقیم فایل(چالشهای مدیریت منابع انسانی در شركتهای خصوصی ایران)

نویسندگان:روح اله بحرانی- كارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه ازاد اسلامی واحد كازرونمحمدعلی سوخگیان- دكترای تحقیق در عملیات استادیار دانشگاه شیراز چکیدهمقاله: منابع انسانی ارزشمندترین و مهمترین دارای یك سازمان است و تلاش فردی و جمعی افراد و حاصل دانش،چالشهای مدیریت منابع انسانی در شركتهای خصوصی ایران||زِد تی41008888|ztk50402910|چالشهای مدیریت منابع انسانی در شركتهای خصوصی ایران
چالشهای مدیریت منابع انسانی در شركتهای خصوصی ایراننویسند‌گان:روح اله بحرانی- كارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه ازاد اسلامی واحد كازرونمحمدعلی سوخگیان- دكترای تحقیق در عملیات استادیار دانشگاه شیراز

چکیدهمقاله:

منابع انسانی ارزشمندترین و مهمترین دارای یك سازمان است و تلاش فردی و جمعی افراد و حاصل دانش، تفكر، خلاقیت و كارایی نیروهای انسانی می باشد كه سازمان را به اهداف تعیین شده نزدیك یا دور می نماید. مدیریت منابع انسانی رویكردی راهبردی و منسجم در فرایند اداره انسان ها در سازمان است و از لحاظ نظری و كاربردی مبین فنون كاربردی و نظری اداره كردن نیروی كار است. فرض پایه ای نظریه علمی مدیریت منابع انسانی این است كه انسان ها ماشین نیستند، بنابراین نیاز به استفاده علمی و كاربردی از رشته هایی مانند روانشناسی ، مهندسی روابط صنعتی، جامعه شناسی، روانشناسی صنعتی و سازمانی و نظریه های موشكافانه پست مدرنیسم پست ساختار گرایی و .... دراین مدیریت می باشد. دراین مقاله فرایندهای مدیریت منابع انسانی بخصوص مبحث جذب و نگهداری منابع انسانی بعنوان یكی از چالشهای عمده و اصلی شركتهای خصوصی معرفی گردیده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

محل ارائه: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت