دانلود با لینک مستقیم فایل(بررسی عوامل مؤثر بر بهرهوری نیروی انسانی (مطالعه موردی درسازمان تامین اجتماعی استان البرز )(تعداد صفحات:17))

چکیده مقاله حاضر درصدد بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در سازمان تامین اجتماعی استان البرز می باشد .هدف این پژوهش شناسائی متغیرهای موثر بربهره وری در راستای افزایش بهره وری نیروی انسانی در سازمان مذکور است .جامعه آماری تحقیق کلیه ی کارکنان بررسی عوامل مؤثر بر بهرهوری نیروی انسانی (مطالعه موردی درسازمان تامین اجتماعی استان البرز )(تعداد صفحات:17)||زِد تی50082747|ztk50402910|اقتصاد,مدیریت,حسابداری,حقوق,سیویلیکا,بانک مقالات رایگان,ISI
بررسی عوامل مؤثر بر بهرهوری نیروی انسانی (مطالعه موردی درسازمان تامین اجتماعی استان البرز )(تعداد صفحات:17)

چکیده


مقاله حاضر درصدد بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در سازمان تامین اجتماعی استان البرز می باشد .هدف این پژوهش شناسائی متغیرهای موثر بربهره وری در راستای افزایش بهره وری نیروی انسانی در سازمان مذکور است .جامعه آماری تحقیق کلیه ی کارکنان سازمان تامین اجتماعی شعبه یک ،دو،و سه استان البرز می باشد ، برای آزمون فرضیه های تحقیق یک نمونه 200 نفری از آنان که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند ، استفاده شده است .جهت تحلیل داده ها از معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تائیدی به وسیله نرم افزار آماری، پی ال اس، استفاده شده است . نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که مدیریت دانش، مدیریت استعداد و برندکارفرما بر بهره وری نیروی انسانی تاثیرگذار است.